Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.kierr.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kierr. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Informatie

Kierr heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Kierr staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door Kierr op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Kierr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. Kierr kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen. De website van www.kierr.nl wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kierr te mogen claimen of te veronderstellen.

Hyperlinks naar websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Kierr is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Kierr verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Kierr aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Wijzigingen van deze voorwaarden

Kierr behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.